تبلیغات
دبستان شهید نواب صفوی دشت جیهون - برگزاری امتحانات مستمر آذر ماه و اوایل دی ماه جهت ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای امتحانات نوبت اول